Ο καιρός

Κρουαζιέρες


Διακήρυξη 1/2017, για την προμήθεια ρούχων προστασίας και ασφαλείας συνόλου ρουχισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Ιπποκράτους 88 Αριθμ. Πρωτ.: 433/5-4-2017

Ταχ. Κώδικας: 114 72

Πληροφορίες: Αναστάσιος Μούτσος

Τηλέφωνο : 2741030880

Fax :2741049789

E-MAIL:info@aedik.gr

www.aedik.gr

Η ΑΕΔΙΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η Εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μόνο για την προμήθεια Ρούχων Προστασίας και Ασφάλειας Συνόλων Ρουχισμού και Υποδημάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:

Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείοΔελτίου Τύπου: Παλιρροϊκά φαινόμενα

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 29 Μαρτίου 2017

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα παλίρροιας εκτός των συνηθισμένων.

Αποτέλεσμα των φυσικών φαινομένων αυτών είναι το ωφέλιμο βύθισμα, που διατηρείται με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα που διαθέτει η εταιρεία μας στα 6,5μ. τουλάχιστον, να μεταβάλλεται σε διάφορα σημεία.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πλοίων που διέρχονται από την Διώρυγα.

Παρόλα αυτά, παρακολουθούμε το φαινόμενο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακαλούμε προς διευκόλυνσή σας σε περίπτωση που το βύθισμα του σκάφους σας είναι άνω των 6,10μ. να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλ. 27410/30880.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.grΔελτίο Τύπου: Συνεργασία με ΕΠΑΛ

Ισθμία, 17 Μαρτίου 2017

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του σχεδίου για την ποιοτική αναβάθμιση, την κατάρτιση κι εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑΛ, έχει εξαγγείλει το πρόγραμμα 'Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας'. Το πρόγραμμα αυτό ανοίγει διαύλους επικοινωνίας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των εκπαιδευομένων, των θεσμών και την αγορά εργασίας.
Η ΑΕΔΙΚ διαθέτοντας τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αποφάσισε να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργαζόμενη με τα ΕΠΑΛ. Μετά από κύκλο επαφών με τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ Λουτρακίου και Κιάτου, σύναψε συμβάσεις με τρία άτομα ειδικότητας 'Τεχνικοί Οχημάτων', παρέχοντας τους πλήρη εργασιακά κι ασφαλιστικά δικαιώματα.
Ο στόχος της σύζευξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και την στήριξη των αποφοίτων μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, γίνεται πράξη.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884
E-mail: corinth_canal@aedik.grΠίνακες Προσλήψεων της 43/26-1-2017 Διακήρυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 434/7-3-2017 συνεδρίασή του ομόφωνα ενέκρινε τους παρακάτω πίνακες προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/26-1-2017 Διακήρυξη.

Περίοδος ενστάσεων ορίζεται δεκαπέντε (15 ) ημέρες από την δημοσίευση στο site της εταιρείας www. aedik.gr μας και θα γίνονται δεκτές στην έδρα της, Ιπποκράτους 88 Αθήνα.

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΝΑΥΤΗΣ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ

Κάνετε κλικ εδώ για την κατάσταση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κάνετε κλικ εδώ για την κατάσταση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝΔελτίο Τύπου: Προκήρυξη θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων

Η Διοίκηση της Α.Ε.ΔΙ.Κ υλοποιώντας την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 έχει προβεί, μέσω της δημοσίευσης σε πανελλήνιο και τοπικό τύπο, στην προκήρυξη εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική σελίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ www.aedik.gr .

Μετά την καταληκτική ημερομηνία της 10ης Φεβρουαρίου 2017 δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτή καμία αίτηση.Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικών)

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου2017

Αριθμ.Πρωτ.: 43

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 88 Αθήνα

Ταχ. Κώδικας : 114 72 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Παρασκευουλάκου

Τηλέφωνο : 210 363 2185

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικών)

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις Διατάξεις:

α) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/ 1994 περί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,

β) τις διατάξεις του άρθρου 97 του ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014)όπως ισχύουν,

Κάντε κλικ εδώ για ολόκληρο το αρχείο

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης

Έντυπο Υπεύθυνης ΔήλωσηςΕκλογές Σωματείου Εργατοτεχνιτών-Ναυτεργατών & Υπαλλήλων Διώρυγας Κορίνθου

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 15 Δεκεμβρίου 2016

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας Κορίνθου στην Ισθμία, παρουσία Πταισματοδίκη Κορίνθου διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργατοτεχνιτών-Ναυτεργατών & Υπαλλήλων Διώρυγας Κορίνθου,

μετά την συνένωση του προαναφερθέντος σωματείου και του Σωματείου Εργαζομένων Πλοηγικού Σταθμού Διώρυγας Κορίνθου " Ο Τρίτων".

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή.

Η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ εύχεται στους νεοεκλεγέντες καλή επιτυχία στο έργο τους και προσβλέπει στην συνέχεια της αγαστής συνεργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.grΔιακήρυξη 2/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 785/23-11-2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ1, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΣυνοπτικός Διαγωνισμός ενός σταδίου (άνοιγμα συγχρόνως δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) στο σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας για κάθε ομάδα ειδών του καταλόγου

Για να δείτε όλο το αρχείο κάνετε κλικ εδώΣυνοπτικός διαγωνισμός αγοράς αυτοκινήτων

 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 3/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣΑ.Ε.ΔΙ.Κ.

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 703/1-11-2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.

Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείοΠρόσκληση εκδήλώσης ενδιαφέροντος σύναψης σύμβασης επαγγελματικού χώρου

ΑΔΑ:6855469Η1Η-ΒΕΜ

ΑΘΗΝΑ, 03/10/16
ΑΡ. ΠΤΩΤ. 649


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ” επιθυμεί να συνάψει σύμβαση ενοικίασης επαγγελματικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης της Διοίκησής της.
Το ακίνητο πρέπει :
Α. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών , σε απόσταση περίπου 500 μ. από σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.
Β. Το ακίνητο να είναι από 400-500 τ.μ. αποτελούμενο και από μεγάλους ενιαίους χώρους, ευρισκόμενο σε αρίστη κατάσταση, και να διαθέτει δομημένη καλωδίωση δικτύων.
Το τίμημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4ευρώ/τ.μ.
Σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 88 Αθήνα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Σακισλή Ελένη Δελτίο Τύπου: Συνάντηση Διοίκησης με Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. Χρ. Δήμα

Δελτίο Τύπου

Αθήνα,  22 Σεπτεμβρίου 2016

Σε συνέχεια των επαφών που έχει δρομολογήσει το Δ.Σ της Α.Ε.ΔΙ.Κ με κοινωνικούς και μαζικούς φορείς της περιοχής της Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21.9.2016 συνάντηση με τον Βουλευτή της Ν.Δ του Νομού Κορινθίας κ. Χρίστο Δήμα στην Αθήνα.

Την Α.Ε.ΔΙ.Κ εκπροσώπησαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ελένη Σακισλή και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Κάκαρης.

Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την εταιρεία και ανταλλάχθηκαν απόψεις για την σύνταξη Νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr4ωρες στάσεις εργασίας στην Διώρυγα Κορίνθου κατά την 22 -24 Σεπτεμβρίου 2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Πέμπτη 22  Σεπτεμβρίου 2016, το Σωματείο Εργαζομένων Πλοηγικού Σταθμού Διώρυγας Κορίνθου θα πραγματοποιήσει 4ωρες στάσεις εργασίας από 02:00 έως 06:00, από 10:00 έως 14:00, από 18:00 έως 22:00 σε υποστήριξη της 48ωρης απεργίας που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την 22.09.2016 και από ώρα 10:00 έως 14:00 και η τελευταία στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την 24.09.2016 από ώρα 02:00 έως 06:00.

Κατά συνέπεια σας γνωρίζουμε ότι αναμένονται πιθανές καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση διελεύσεων ρυμουλκούμενων πλοίων καθώς και πλοίων που χρήζουν πλοηγικών υπηρεσιών στη Διώρυγα της Κορίνθου.

 Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  τηλεφωνώντας στο 27410 30886  fax: 27410 30887 ή email: csd@aedik.grΔελτίο Τύπου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 8 Αυγούστου 2016

Η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ σας ενημερώνει ότι από 5 Αυγούστου 2016 και δυνάμει του υπ' αριθμ. 431/05.08.2016 ΦΕΚ, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάκαρης Φίλιππος, Πολιτικός Μηχανικός.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σακισλή Ελένη, Οικονομολόγος.

ΜΕΛΗ:

1. Ευάγγελος Μπεχράκης, Επιχειρηματίας

2. Ιωσήφ Φοβάκης, Οικονομολόγος

3. Ευθύμιος Δρίτσας, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

4. Αθανάσιος Σπανός, Οικονομολόγος

5. Βασιλική Κουφορίζου, Οικονομολόγος

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.grΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για έκτακτες ελασματουργικές εργασίες επισκευών στο Ρ/Κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  16.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ρ/Κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης έργου, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την παροχή έργου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε, που αφορά ελασματουργικές εργασίες στο Ρ/Κ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

1. Κοπή – Επανασυγκόλληση 5 m – Αμμοβολή - βαφή προσκρουστήρα

2. Αλλαγή διαμορφωμένου ελάσματος πλώρης 1m2 & πάχους 10mm τύπου LLOYD

3. Αλλαγή ελάσματος τύπου LLOYD κάτω από το Όκιο 0,15 m2

4. Τοποθέτηση τεσσάρων ελασμάτων τύπου  LLOYD συνολικής επιφάνειας 0,40 m

5. Αλλαγή γωνιών 60x50x6 mm συνολικού μήκους 9m και γωνιών 50x50x6 mm συνολικού μήκους 6m

6. Αντικατάσταση ελασμάτων 6mm τύπου  LLOYD συνολικής επιφανείας 2 m

7. Αντικατάσταση διαμορφωμένων ελασμάτων στο χώρο πηδαλίων  9cm x 5mm σε μήκος 3m

8. Αντικατάσταση λάμας 50cm x 5mm συνολικού μήκους 1m

9. Αντικατάσταση οδηγού στεγανοποίησης ανθρωποθυρίδας μήκους 2 m

10. Αντικατάσταση ρελιών με σωλήνα μαύρη χωρίς ραφή 1 1/4΄ συνολικού μήκους 4 m

11. Αντικατάσταση ρελιών με σωλήνα μαύρη χωρίς ραφή 2` συνολικού μήκους 10 m

12. Κοπή σωλήνα 2΄εξαεριστικού αερίων πετρελαίου και συγκόλληση αυτού

13. Αντικατάσταση 40 τεμαχίων ψευδαργύρου περιμετρικώς του σκάφους

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω εργασιών ορίζεται το διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση ανωτέρω εργασιών.

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου.

2. Όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα της νόμιμης  εκπροσώπησης των συμμετεχόντων εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για τεχνική εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του έργου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί στην Γραμματεία του Υποκαταστήματος της εταιρείας, Ίσθμια Κορινθίας Τ.Κ.: 20 100  μέχρι την Δευτέρα 08 Αυγούστου 2016, ημέρα και ώρα 12:30μ.μ.

Η ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Η εταιρεία θα παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την υλοποίηση του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για οπτική επαφή με τις προαναφερόμενες εργασίες. (τηλ.: 2741030880, e-mail corinth_canal@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤO Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό για την εκτέλεση της επισκευής και συντήρησης του οδοστρώματος στην Γέφυρα Ποσειδωνίας της ΑΕΔΙΚ

Αρ. Πρωτ.:907 ΕΞ/29.07.2016

 ΑΔΑ: 7ΗΕΝ469Η1Η-Ρ5Χ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις κατωτέρω εργασίες στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’ αποκλειστικότητα εργασιών επισκευής και συντήρησης του οδοστρώματος στην γέφυρα Ποσειδωνίας, με αντικείμενο έργου: 1) Αντικατάσταση 3.000 βιδών του οδοστρώματος σε σταθερά και βυθιζόμενα τμήματα της γέφυρας, με καθημερινή μονοδρόμηση (τις βίδες θα τις παρέχει η εταιρεία μας), 2) Υδροβιλισμός οδοστρώματος διαδρόμων, τοιχίων, εγκάρσιων δοκών και όλα τα μεταλλικά μέρη της γέφυρας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την τιμή για το σύνολο των εργασιών.

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του έργου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προσφορά σας θα σταλεί στην Γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την Τετάρτη 03 Αυγούστου 2016, ημέρα και ώρα 12:30μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ.: 2103632185, e-mail: info@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων από τις δεξαμενές αποθήκευσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) με την διαδικασία της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ 4.500 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων (Σεντινόνερα) από δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις ανωτέρω εργασίες εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

Η χωρητικότητα των δεξαμενών μας είναι 15 τόνοι και παραδίδονται τα πετρελαιοειδή απόβλητα τρεις φορές το χρόνο, σε συχνότητα περίπου ανά τετράμηνο.

Η ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά είναι 12 έως 13 τόνους.

Ο Ε.Κ.Α. των πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι 13 04 03*.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την τιμή ανά τόνο παραλαβής των πετρελαιοειδών αποβλήτων.

2. Βεβαίωση, η οποία αποδεικνύει την πιστοποίηση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ειδικότερα για την περισυλλογή των αποβλήτων με Ε.Κ.Α, 13 04 03*.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

6. Πιστοποίηση από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ότι είστε μέλος.

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την 11/8/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: 00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ. 2103632185, e-mail: info@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗΔελτίο Τύπου: Απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου θα ήθελε να ενημερώσει σχετικά με έωλες και ανυπόστατες φήμες, οι οποίες προέρχονται από γνωστούς και μη εξαιρετέους κύκλους και παραγοντίσκους.

Η εταιρεία καταρχήν δηλώνει, ότι η λειτουργία της βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά επίπεδα, δεδομένου των γνωστών σε όλους οικονομικών συνθηκών και τα οποία βελτιώνονται καθημερινώς με τις συνεχείς αδιάκοπες και φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του Προσωπικού της.

Όσον αφορά στην Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση της εταιρείας, αυτή ακολουθεί αυστηρά την κείμενη Νομοθεσία και είναι προσηλωμένη απόλυτα στις αρχές της Διαφάνειας και της χρηστής Διοίκησης. Οποιεσδήποτε άλλες φήμες είναι εκ του πονηρού για λόγους τουλάχιστον εντυπωσιασμού και αποπροσανατολισμού.

Σε κάθε περίπτωση η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου προσπαθώντας να προστατεύσει το κύρος και τη σοβαρότητα της προσωπικότητας του Νομικού Προσώπου της, θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ενώπιον Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, ώστε να αποτραπεί η συνεχής συκοφαντική δυσφήμηση της.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.grΑνακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες της με τμηματικές αγορές διάρκειας ενός έτους.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση η Υπηρεσία μας καταθέτει τους συνημμένους συμπληρωματικούς όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων –σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

3.Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των Συμπληρωματικών Όρων του διαγωνισμού που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.

4. Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των συμπληρωματικών όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί :

α . Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας.

Για ολόκληρο το αρχείο κάνετε κλικ εδώΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων από τις δεξαμενές αποθήκευσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) με την διαδικασία της

 ΑΔΑ: ΩΛΥΘ469Η1Η-1Τ6

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 420/5-7-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ 3.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων από δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις ανωτέρω εργασίες εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Για να ανοίξει το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ Δελτίου Τύπου: Συνάντηση Διοίκησης με Βουλευτές του Νομού

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 27 Ιουνίου 2016

Σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2016, στα γραφεία της Διώρυγας Κορίνθου στην Ισθμία, συναντήθηκε η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ, με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ του νομού, κα. Μαρία Θελερίτη, κ. Γιώργο Τσόγκα και κ. Γιώργο Ψυχογιό, καθώς και με τον Συντονιστή Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Λουτρακίου, κ. Παναγιώτη Ρέππα.

H Διοίκηση παρουσίασε το έργο που υλοποίησε από την 16η Απριλίου 2016, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της:

· Ένταξη του Προσωπικού στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

· Ένταξη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

· Σύνταξη οργανογράμματος της ΑΕΔΙΚ.

Οι Βουλευτές εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στο έργο της Διοίκησης, καθώς και την υποστήριξή τους στο αίτημα που διατυπώθηκε για προσλήψεις προσωπικού.

Στην συνάντηση παρευρίσκονταν και οι Πρόεδροι Δ.Σ. των Σωματείων Εργαζομένων, όπου διατύπωσαν την άμεση ανάγκη για προσλήψεις προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις για την σύνταξη του Νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι Βουλευτές του νομού, οι Δήμαρχοι Κορινθίων και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, η Διοίκηση και τα Σωματεία ΑΕΔΙΚ, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr

MPs_BoD_June2016ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης έργου, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή έργου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις παρακάτω εργασίες στην Α/Κ «ΗΡΑ» και σε πλωτή εξέδρα οι οποίες βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ Α/Κ «ΗΡΑ»

1. Αντικατάσταση των διαβρωμένων νομέων εντός του χώρου που βρίσκεται πίσω από το μηχανοστάσιο της ακάτου (κοπή και τοποθέτηση καινούριων νομέων).

2. Αντικατάσταση διαβρωμένων ενισχυτικών ελασμάτων εντός του ιδίου χώρου (κοπή και τοποθέτηση νέων)

3. Περιμετρική κοπή και αντικατάσταση της λαμαρίνας επάνω στο κατάστρωμα του σκάφους από τη κουπαστή σε βάθος 30 εκ περίπου και συνολικού μήκους 30 μέτρων (δεξιά - αριστερά)

4. Αντικατάσταση της κουπαστής επάνω στο κατάστρωμα με ίδια μορφή και διαστάσεις με την υπάρχουσα συνολικού μήκους (30 περίπου μέτρα)

5. Αντικαταστάσεις σε διάφορα (τοπικά) σημεία της ακάτου- πλευρικά και επάνω στο κατάστρωμα- διαβρωμένων λαμαρινών

6. Αμμοβολή και καθαρισμός όλων των χώρων και σημείων που θα γίνουν επισκευές

7. Εσωτερική βαφή με 2 χέρια μίνιο και 1 χέρι χρώμα κόκκινο του χώρου που θα γίνουν επισκευές, εξωτερική βαφή του σκάφους με 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια μουράβια μέχρι τα ύφαλα και 2 χέρια χρώμα μπλε στα έξαλα, για επάνω στο κατάστρωμα 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια ελαιόχρωμα πράσινο

8. καθαρισμός καμπίνας και βαφή με 2 χέρια λευκό χρώμα

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Αποκατάσταση ελασμάτων σε 4 τοπικά σημεία της πλατφόρμας

2. Αμμοβολή των σημείων αποκατάστασης και όπου τοπικά υποδειχθεί από τους τεχνικούς της εταιρείας της ΔΙΩΡΥΓΑΣ

3. Εξωτερική βαφή των σημείων αποκατάστασης των ελασμάτων και όπου υποδειχθεί από τους τεχνικούς της ΔΙΩΡΥΓΑΣ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω εργασιών (1, 2) ορίζεται το διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ζητούνται:

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου

2. Όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα της νόμιμης  εκπροσώπησης των συμμετεχόντων εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για τεχνική εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

6. Πιστοποίηση από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ότι είστε μέλος.

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Η εταιρεία θα παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την υλοποίηση του έργου.

Η Μισθοδοσία του προσωπικού και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για οπτική επαφή με τις προαναφερόμενες εργασίες και συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή κ. Μούτσο Αναστάσιο για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ. 2741030880 e-mail amoutsoς@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ

Για την έγκριση της προμήθειας και τον ορισμό αναδόχου κάντε κλικ εδώΔελτίου Τύπου: Συνάντηση νέας Διοίκησης ΑΕΔΙΚ με Δημάρχους Κορινθίων & Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 20 Μαΐου 2016

Σήμερα Παρασκευή 20η Μαΐου 2016, στα γραφεία της Διώρυγας Κορίνθου στην Ισθμία, συναντήθηκε η νέα Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φίλιππος Κάκαρης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ελένη Σακισλή, με τους Δημάρχους Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό & Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργο Γκιώνη.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άκρως φιλικό επίπεδο, διαπιστώθηκαν ταυτόσημες απόψεις ως προς το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία της Διώρυγας Κορίνθου στην ευρύτερη περιοχή.Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ανάδειξη κι αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στην περιουσία της ΑΕΔΙΚ.

Στο πλαίσιο της προβολής της Εταιρείας, αλλά και της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης συμφωνήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα κοινών δράσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr

Chairman_MD_Mayors_May2016_1Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό εργασιών συντήρησης σε πλωτά μέσα ΑΕΔΙΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τη συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή έργου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε., που αφορά τις παρακάτω εργασίες στην Α/Κ «ΗΡΑ» και σε πλωτή εξέδρα, οι οποίες βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο), της Διώρυγας στη περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ Α/Κ «ΗΡΑ»

1. Αντικατάσταση των διαβρωμένων νομέων εντός του χώρου που βρίσκεται πίσω από το μηχανοστάσιο της ακάτου (κοπή και τοποθέτηση καινούριων νομέων).

2. Αντικατάσταση διαβρωμένων ενισχυτικών ελασμάτων εντός του ιδίου χώρου (κοπή και τοποθέτηση νέων).

3. Περιμετρική κοπή και αντικατάσταση της λαμαρίνας επάνω στο κατάστρωμα του σκάφους από τη κουπαστή σε βάθος 30 εκ περίπου και συνολικού μήκους 30 μέτρων (δεξιά - αριστερά).

4. Αντικατάσταση της κουπαστής επάνω στο κατάστρωμα με ίδια μορφή και διαστάσεις με την υπάρχουσα συνολικού μήκους (30 περίπου μέτρα).

5. Αντικαταστάσεις σε διάφορα (τοπικά) σημεία της ακάτου- πλευρικά και επάνω στο κατάστρωμα- διαβρωμένων λαμαρινών.

6. Αμμοβολή και καθαρισμός όλων των χώρων και σημείων που θα γίνουν επισκευές.

7. Εσωτερική βαφή με 2 χέρια μίνιο και 1 χέρι χρώμα κόκκινο του χώρου που θα γίνουν επισκευές, εξωτερική βαφή του σκάφους με 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια μουράβια μέχρι τα ύφαλα και 2 χέρια χρώμα μπλε στα έξαλα, για επάνω στο κατάστρωμα 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια ελαιόχρωμα πράσινο.

8. Καθαρισμός καμπίνας και βαφή με 2 χέρια λευκό χρώμα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Αποκατάσταση ελασμάτων σε 4 τοπικά σημεία της πλατφόρμας.

2. Αμμοβολή των σημείων αποκατάστασης και όπου τοπικά υποδειχθεί από τους τεχνικούς της εταιρείας της ΔΙΩΡΥΓΑΣ.

3. Εξωτερική βαφή των σημείων αποκατάστασης των ελασμάτων και όπου υποδειχθεί από τους τεχνικούς της ΔΙΩΡΥΓΑΣ.

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρω έργου

2. Το ΦΕΚ της εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής ως και υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων της εταιρείας για την τεχνική εμπειρία σε ανάλογες εργασίες

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

4. Πιστοποίηση από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ότι είστε μέλος

Η προσφορά σας θα σταλεί σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ. 114 72, μέχρι την 23.5.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Η εταιρεία θα παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την υλοποίηση του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για οπτική επαφή με τις προαναφερόμενες εργασίες και συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή, κ. Μούτσο Αναστάσιο, για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ.: 2741030880 e-mail:amoutsoς@aedik.gr)

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ελένη ΣακισλήΕυχές ΔΣ για την εορταστική περίοδο Πάσχα

easter_wish_aedik


Συνάντηση Διευθύνουσας Συμβούλου με τον Μητροπολίτη Κορίνθου

104_3973__2_

Η κα Ελένη Σακισλή, μετά τον διορισμό στης στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΑΕΔΙΚ, πραγματοποίησε την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, την πρώτη της επίσκεψη στα γραφεία της Διώρυγας Κορίνθου στα Ίσθμια.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος συναντήθηκε επίσης με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, κκ Διονύσιο, με τον οποίο είχαν μια πρώτη γνωριμία και συνομιλία στα γραφεία της μητρόπολης.Δελτίο Τύπου: Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 18 Απριλίου 2016

Tην 14η Απριλίου 2016 ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Σακισλή Ελένη, Οικονομολόγος.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.194/12-4-2016 ΦΕΚ είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάκαρης Φίλιππος, Πολιτικός Μηχανικός.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σακισλή Ελένη, Οικονομολόγος.

ΜΕΛΗ:

1. Χαρίλαος Μαρίνης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

2. Ιωσήφ Φοβάκης, Οικονομολόγος

3. Ευθύμιος Δρίτσας, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

4. Αθανάσιος Σπανός, Οικονομολόγος

5. Βασιλική Κουφορίζου, ΟικονομολόγοςΔελτίο Τύπου- Αξιοποίηση περιοχής Διώρυγας Κορίνθου


Δελτίο Τύπου


Ισθμία, 15 Μαρτίου 2016

Μετά από σειρά επαφών μεταξύ των Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πελοπίδα Καλλίρη, των Δημάρχων Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργου Γκιώνη, καθώς και των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου, Φίλιππο Κάκκαρη & Παναγιώτη Καρακούση, με θέμα την εξεύρεση τρόπων για αξιοποίηση της περιοχής της Διώρυγας με παρεμβάσεις και έργα, τα οποία θα τονίζουν και θα αναδεικνύουν την μοναδικότητα και ιστορικότητα της περιοχής, και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας των όμορων δήμων, αποφασίσθηκε η προώθηση σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο κοινής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των προαναφερόμενων για την υλοποίηση αυτών.


Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884
E-mail: corinth_canal@aedik.grΔελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης Επιστροφής Κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο

Δελτίο Τύπου

 

                                                                                                                               

 

Ισθμία, 11 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα 11/11/2013 η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ποσού 201.000 ευρώ (διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ) μέσω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ.

 

Η επιστροφή των 201.000 ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών έρχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την χώρα μας και είναι αποτέλεσμα του νοικοκυρέματος των οικονομικών της εταιρείας η οποία φαίνεται να κλείνει το 2013 με κέρδη μεγαλύτερα των 850.000 ευρώ.

 

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω μέγεθος λειτουργικής κερδοφορίας είναι το μεγαλύτερο από το 1980 έως σήμερα.

 

Η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε από την Διοίκηση που διορίσθηκε τον Μάρτιο του 2011.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 τελευταίο έτος λειτουργίας της ιδιωτικής εταιρείας ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε η ζημία ανήλθε στις 900.000 ευρώ περίπου, το 2010 έτος πρώτης λειτουργίας από το Ελληνικό Δημόσιο η λειτουργική ζημία ανήλθε στο ποσό των 3.450.000, το 2011 η ζημία περιορίστηκε στις 700.000 ευρώ, το 2012 τα κέρδη ανήλθαν στις 200.000 ευρώ ενώ η πρόβλεψη εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2013 δείχνει ότι τα κέρδη θα ανέλθουν στις 850.000 ευρώ.

 

Δι/κό Ετος

 

 

Λειτουρ. Έσοδα

 

 

Κόστος Μισθοδ.

 

 

Αριθ.
Εργαζ.

 

(31.12)

 

 

 

Λειτουργικές Δαπάνες

 

 

Συνολικό Λειτουργικό Κόστος

 

 

Λειτ/κό Κέρδος

 

 

Φορέας

 

 

2009

 

 

6.100.000

 

 

5.266.973

 

 

117

 

 

1.731.946

 

 

6.998.919

 

 

-898.919

 

 

Περίανδρος ΑΕ

 

 

2010

 

 

4.828.313,36

 

 

5.238.736

 

(11μήνες )

 

 

 

107

 

 

3.020.510

 

 (11 μήνες)

 

 

 

8.259.246

 

(11 μήνες)

 

 

 

-3.430.932,64 (11 μήνες)

 

 

Δημόσιο

 

 

2011

 

 

4.862.213,75

 

 

3.920.082

 

 

98

 

 

1.647.390

 

 

5.567.472

 

 

-705.258,25

 

 

Δημόσιο

 

 

2012

 

 

4.490.439,68

 

 

2.967.937

 

 

89

 

 

1.318.384,88

 

 

4.286.321,88

 

 

204.117,80

 

 

Δημόσιο

 

 

2013

 

 

4.500.000

 

 

2.400.000

 

 

81

 

 

1.250.000

 

 

3.650.000

 

 

850.000

 

 

Δημόσιο

 

 

Σχετικός πίνακας λειτουργικών αποτελεσμάτων από 2009 έως 2013* πρόβλεψη.

 

Πρόθεση της Διοίκησης είναι η συνέχιση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της εταιρείας, η αντικατάσταση των γερασμένων πλωτών μέσων και η περεταίρω μείωση του προσωπικού και του κόστους λειτουργίας για να γίνει η Διώρυγα της Κορίνθου μια σύγχρονη και λειτουργική επιχείρηση.

 

 

Παράλληλα έχοντας επιτύχει την οικονομικής εξυγίανση και επί της διαπιστωμένης  ανάγκης να γίνουν έργα ευρείας κλίμακας, για να μπορεί επαρκώς η διώρυγα να ανταποκριθεί  στις αυξανόμενες ανάγκες της ναυτιλίας και του τουρισμού η διοίκηση μελέτησε διάφορα εναλλακτικά σενάρια και κατέληξε στο παρακάτω συμπέρασμα.

 

Η Διώρυγα που λειτουργεί από το 1893 για να ανταποκριθεί στις  σημερινές ανάγκες της ναυσιπλοΐας, του τουρισμού και της  οικονομίας, χρειάζεται οπωσδήποτε να ενταχθεί  στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ώστε να μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις είτε για την επαρκή συντήρησή της είτε για την διαπλάτυνσή και εκβάθυνσή της.

 

Παράλληλα στην περίπτωση διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της Διώρυγας  ( το αρχικό σχέδιο  είναι 44 μέτρα πλάτος), τα οφέλη στην ναυτιλία και στον τουρισμό θα είναι μακροχρόνια πολύ  μεγάλα και η Διώρυγα της Κορίνθου θα μπορεί πια με επάρκεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αιώνα που διανύουμε.

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η διαπλάτυνση και η εκβάθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου είναι ένα απολύτως αναπτυξιακό έργο που εκτός από τα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την Διώρυγα                                  (πενταπλασιασμός των εσόδων), θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Τουρισμού, της Ναυτιλίας και γενικότερα της Οικονομίας μας.

 

Το προτεινόμενο έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Διώρυγας Κορίνθου έτους 2013-2016 που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στις 11.09.2012.

 

Παρόλα αυτά η απόφαση για την υλοποίηση της πρότασης αυτής ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία, καθώς αυτού του μεγέθους έργα αποτελούν κεντρικές πολιτικές επιλογές, το δε έργο της Διοίκησης της εταιρείας είναι να σχεδιάζει και να προτείνει τις στρατηγικές και την πολιτική ανάπτυξής τους.

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

 

E-mail: corinth_canal@aedik.gr

 

 Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. κου Κωνσταντίνου Μπαρκαγιάννη στην εκδήλωση συμπλήρωσης 120 ετών από τα εγκαίνια της Διώρυγας Κορίνθου

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ

 

Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΑ

 

Κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Κ. ΔΗΜΑΡΧΕ

 

Κ. ΠΡΕΣΒΙΣ

 

Κ.Κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κ.Κ.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ

 

 

            Πριν από 120 χρόνια στις 25 Ιουλίου έτους 1893 παρουσία του Μητροπολίτη Κορινθίας, του Βασιλέως Γεωργίου Α, σύσσωμης της Ελληνικής Κυβέρνησης και πλήθος κόσμου έγιναν τα εγκαίνια λειτουργίας  της Διώρυγας Κορίνθου.

 

            Το όνειρο σύνδεσης του Κορινθιακού κόλπου με τον Σαρωνικό που ξεκινά από την αρχαιότητα, από τον Τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο το 602π.Χ., έγινε πραγματικότητα 2500 χρόνια μετά.

 

            Ο Περίανδρος διακρίθηκε από την έντονη δραστηριότητα του για έργα οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας και ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε την διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου. Το σημαντικό αυτό έργο δεν μπόρεσε τότε να πραγματοποιηθεί γιατί τα τεχνικά μέσα της εποχής ήταν πολύ δύσκολο να το πραγματοποιήσουν. Επειδή όμως το εμπόριο της Κορίνθου ήταν σε μεγάλη ανάπτυξη αποφάσισε να κατασκευάσει ένα ειδικής κατασκευής πλακόστρωτο δρόμο που ξεκινούσε από τις ΚΕΓΧΡΙΕΣ και κατέληγε στο ΛΕΧΑΙΟ  τον περίφημο ΔΙΟΛΚΟ. Ένα μεγάλο μέρος του αρχαίου Δίολκου σώζεται ως τις μέρες μας και η ανάδειξη του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κρίνεται επιβεβλημένη.      

 

            Η προσπάθεια διάνοιξης του Ισθμού από τον Νέρωνα σε σχέδιο του Ιουλίου Καίσαρα κρίνεται πληρέστατη. Ξεκίνησε το 67 π.χ και περίπου είχαν κατασκευαστεί τα πρώτα 3,000 μέτρα από την πλευρά του Κορινθιακού κόλπου. Το έργο σταμάτησε όταν ο Νέρωνας αναγκάστηκε να γυρίσει στην Ρώμη για να αντιμετωπίσει την εξέγερση του στρατηγού Γάλβα. Τελικά με τον θάνατο του Νέρωνα του έγινε λίγο μετά την επιστροφή του στη Ρώμη το έργο ματαιώθηκε. Μάλιστα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου στην νεώτερη εποχή, ευρέθησαν 26 δοκιμαστικά φρεάτια βάθους 15-25 μέτρων, η δε τελική θέση στην που χαράχτηκε η σημερινή διώρυγα,  ταυτίζεται με αυτήν του Ιουλίου Καίσαρα. Στην χιλιομετρική θέση 1050 από τον Κορινθιακό υπάρχει λαξευμένη στον βράχο η προτομή του Νέρωνα.

 

            Μετά την επανάσταση του 1821 και την απελευθέρωση της  Ελλάδας ο πρώτος κυβερνήτης  Ιωάννης Καποδίστριας, μεταξύ των έργων που είχε οραματιστεί ήταν και η διάνοιξη της Διώρυγος. Δυστυχώς η αδυναμία εξασφαλίσεως της αναγκαίας χρηματοδότησης ακύρωσε προσωρινά το έργο.

 

            Η ιδέα όμως δεν είχε εγκαταλειφθεί, το 1869 τίθεται σε λειτουργία η διώρυγα του Σουέζ, έτσι τον Νοέμβριο του 1869 επί πρωθυπουργίας του Θρασύβουλου Ζαϊμη ψηφίσθηκε ο νόμος  περί της ‘Διορύξεως του Ισθμού της Κορίνθου. Με τον νόμο αυτό είχε το δικαίωμα η Κυβέρνηση να παραχωρήσει σε εταιρεία η ιδιώτη το προνόμιο κατασκευής και εκμετάλλευσης της Διώρυγας την Κορίνθου.                      

 

 Το 1881 το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε το δικαίωμα διορύξεως και εκμεταλλεύσεως του Ισθμού  για 99 χρόνια στον Ούγγρο φιλέλληνα στρατηγό Στέφανο Τυρρ.

 

            Το 1882 ο Τυρρ ίδρυσε στο Παρίσι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Διεθνής Εταιρεία της θαλασσίου Διώρυγος της Κορίνθου” με την εγγύηση και χρηματοδότηση γαλλικών τραπεζών.

 

            Το έργο προχώρησε μέσα από πολλές περιπέτειες μέχρι το 1889 όταν με την εξάντληση των κεφαλαίων της διεκόπησαν οι εργασίες και η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες .

 

            Τον Μάρτιο του 1890 ο Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης ο θεμελιωτής των υποδομών του νεώτερου ελληνικού κράτους και ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής για την πραγματοποίηση της Διώρυγας, ανέθεσε στον ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟ  την συνέχιση του έργου.

 

            Το έργο τελικά ολοκληρώθηκε το 1893 και την 25/7/1893 έγιναν τα εγκαίνια του.

 

            Η εταιρεία που ίδρυσε ο Συγγρός το έτος 1906 διέκοψε την λειτουργία της λόγω οικονομικών προβλημάτων.

 

            Την εκμετάλλευση λειτουργίας το 1906 ανέλαβε η Εθνική τράπεζα και γι αυτό ίδρυσε την Νέα Ανώνυμη Εταιρεία της  Διώρυγος της Κορίνθου που λειτούργησε μέχρι 31/10/1980.

 

            Στις 01/11/1980 το Ελληνικό δημόσιο ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας της ιδρύοντας την ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΙΏΡΥΓΑΣ της Κορίνθου

 

            Από το 2001 έως αρχές του 2010 η εκμετάλλευση της διώρυγας παραχωρήθηκε στην ιδιωτική εταιρεία ΠΕΡΊΑΝΔΡΟΣ Α.Ε η οποία όμως πτώχευσε λόγω εκτεταμένων ζημιών.

 

            Από τις 10/02/2010 έως σήμερα την ευθύνη λειτουργίας έχει και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο.

 

            Η  Διώρυγα έχει μήκος 6343 μέτρα, πλάτος 24,60 μέτρα στην επιφάνεια της θάλασσας και 21 μέτρα στον βυθό και βάθος 8 μέτρα

 

            Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μελέτες κατασκευής του έργου το πλάτος της διώρυγας είχε προγραμματιστεί να  γίνει στα 44 μέτρα και όχι στα 24,6 μέτρα που τελικά κατασκευάστηκε. Η μείωση του πλάτους από τα 44 μέτρα στα 24 έγινε για καθαρά οικονομικούς λόγους.  

 

            Η Διώρυγα αποτελεί διεθνή κόμβο θαλασσίων συγκοινωνιών μεταφορών  και περισσότερα από 1.500.000 πλοία διαφόρων διαστάσεων και εθνικοτήτων έχουν κάνει χρήση της λειτουργίας της από την έναρξη λειτουργίας μέχρι σήμερα

 

            Αποτελεί τον πιο σύντομο και ασφαλή δρόμο για τα πλοία που προέρχονται από τα λιμάνια του Ιονίου πελάγους , τη Αδριατικής , της Νότιας Ιταλίας και κατευθύνονται στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι τον Εύξεινο Πόντο και αντίστροφα.

 

            Η Διώρυγα της Κορίνθου δεν αποτελεί απλώς ένα διεθνή κόμβο θαλασσίων μεταφορών, αλλά είναι και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από το εσωτερικό και το εξωτερικό την επισκέπτονται κάθε χρόνο για να θαυμάσουν το μεγάλο αυτό έργο , να κάνουν τον διάπλου του καναλιού και αρκετοί να επιδοθούν σε μια νέα δραστηριότητα που γίνεται σ αυτό το σημείο το αιωρούμενο άλμα (bungee jumping).

 

            Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη την τεράστια σημασία που έχει η τουριστική αξιοποίηση της διώρυγας, έχει σχεδιάσει επενδύσεις που θα ολοκληρωθούν το 2015 που θα αναβαθμίσουν τον χώρο προσφέροντας παράλληλα απασχόληση σε πολλούς συμπολίτες μας.

 

              Κυρίες και κύριοι

 

            Τον Μάρτιο του 2011 η κυβέρνηση ανέθεσε στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου έχω την τιμή να είναι είμαι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, την Διοίκηση της εταιρείας, με την διπλή αποστολή αφ’ ενός να εξυγιανθεί οικονομικά η εταιρεία, αφ’ ετέρου να εξετασθεί η δυνατότητα διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της Διώρυγας ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ναυτιλίας και του τουρισμού.

 

            Η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας είναι πλέον πραγματικότητα.

 

             Φέτος τα λειτουργικά κέρδη θα ξεπεράσουν τις 850.000 ευρώ και το μέγεθος αυτής της λειτουργικής  κερδοφορίας είναι το μεγαλύτερο από το 1980 έως σήμερα.

 

            Έχοντας επιτύχει την οικονομική της εξυγίανση η Διώρυγα της Κορίνθου μπορεί πλέον με αισιοδοξία να σχεδιάζει  το μέλλον της.

 

            Στην δεύτερη αποστολή και επί της διαπιστωμένης ανάγκης να γίνουν έργα ευρείας κλίμακας , για να μπορεί επαρκώς η διώρυγα να ανταποκριθεί  στις αυξανόμενες ανάγκες της ναυτιλίας και του τουρισμού η διοίκηση μελέτησε διάφορα εναλλακτικά σενάρια και κατέληξε στο παρακάτω συμπεράσμα.

 

 

 

   Η Διώρυγα που λειτουργεί από το 1893 για να ανταποκριθεί στις  σημερινές ανάγκες της ναυσιπλοΐας, του τουρισμού και της  οικονομίας, χρειάζεται οπωσδήποτε να ενταχθεί  στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ώστε να μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις είτε για την επαρκή συντήρησή της είτε για την διαπλάτυνσή και εκβάθυνσή της.

 

   Παράλληλα στην περίπτωση διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της Διώρυγας  ( το αρχικό σχέδιο  είναι 44 μέτρα πλάτος), τα οφέλη στην ναυτιλία και στον τουρισμό θα είναι μακροχρόνια πολύ  μεγάλα και η Διώρυγα της Κορίνθου θα μπορεί πια με επάρκεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αιώνα που διανύουμε.

 

   Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η διαπλάτυνση και η εκβάθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου είναι ένα απολύτως αναπτυξιακό έργο που εκτός από τα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την Διώρυγα                                  (πενταπλασιασμός των εσόδων), θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Τουρισμού, της Ναυτιλίας και γενικότερα της Οικονομίας μας.

 

 

 

 Το προτεινόμενο έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Διώρυγας Κορίνθου έτους 2013-2016 που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στις 11.09.2012.

 

 

Παρόλα αυτά η απόφαση για την υλοποίηση της πρότασης αυτής ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία, καθώς αυτού του μεγέθους έργα αποτελούν κεντρικές πολιτικές επιλογές, το δε έργο της Διοίκησης της εταιρείας είναι να σχεδιάζει και να προτείνει τις στρατηγικές και την πολιτική ανάπτυξής τους.

 

            Κυρίες και κύριοι

 

            Η  σημερινή γιορτή συνδιοργανώθηκε από την Διώρυγα της Κορίνθου και την Ουγγρική Πρεσβεία

 

            Το Διοικητικό συμβούλιο και εγώ σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε σήμερα κοντά μας για να γιορτάσουμε τα 120 χρόνια λειτουργίας της Διώρυγας της Κορίνθου και καλούμε  όλους τους φορείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε το όραμα της διαπλάτυνσης της διώρυγας ( που ήταν και το αρχικό όραμα του Χαριλάου Τρικούπη) πραγματικότητα.

 

Ευχαριστώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟΥΣ

Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1893 έγιναν τα εγκαίνια της Διώρυγας Κορίνθου παρουσία του Βασιλέως και όλης της Κυβέρνησης.

Volonakis_inauguration_painting

Η διάνοιξη της Διώρυγας της Κορίνθου συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ναυτιλίας του τουρισμού και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα η Διώρυγα χαράσσει καινούργιους δρόμους, η οικονομική της εξυγίανση στην διετία που πέρασε έχει επιτευχθεί και αντικρίζει τη νέα εποχή μέσα από την διαπλάτυνση και την εκβάθυνση για να μπορεί με επάρκεια να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Ισθμία, 25 Ιουλίου 2013Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας & βραβεύσεις Προσωπικού

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΑΕΔΙΚ στα γραφεία της στα Ίσθμια.

Στη λιτή εκδήλωση ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Μπαρκαγιάννης, μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε βράβευσε τον Κωνσταντίνο Μαλανδρένη, απερχόμενο Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου, για την συνεισφορά, το ήθος και την ευπρέπεια που επέδειξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ανέφερε ότι αποτελεί τιμή για ΑΕ Διώρυγος Κορίνθου, εργαζόμενος στην εταιρεία να είναι εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων της Κορινθίας.

Malandrenis_award

Μεταξύ άλλων παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την εν γένει προσφορά τους στην εταιρεία ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας- κος Φαίδων Κυριάκης, ο Υπάλληλος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών- κος Χρήστος Κατεμής, η Ναύτης- κα Σοφία Ηλία, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματέας- κα Θεοδώρα Φιλάνδρα, ο Εργοδηγός Διώρυγας- κος Ευάγγελος Μόσχος και ο Ναύτης –κος Χρήστος Διαζίκης.ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΑΞΙΔΙ » ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.


Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ


ΕΡΩΤΗΜΑ 1.

Τι έχει προσφέρει η διώρυγα της Κορίνθου στα 119 χρόνια λειτουργίας της στην Ελληνική Ναυτιλία και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία;

Η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό κόμβο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Αποτελεί τη συντομότερη και ασφαλέστερη θαλάσσια οδό για πλοία με μέγιστο πλάτος 21,9μ, μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα 6,5μ. και με προέλευση/ προορισμό λιμάνια του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Νότιας Ιταλίας και προορισμό/ προέλευση λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Μέσω της διάνοιξης του Ισθμού (το στενό τμήμα ξηράς που συνέδεε την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα), δηλαδή μέσω της Διώρυγας της Κορίνθου, επιτεύχθηκε η θαλάσσια σύνδεση μεταξύ του Σαρωνικού και του Κορινθιακού Κόλπου (κατ΄ επέκταση μεταξύ του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους), η οποία, μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της Διώρυγας πραγματοποιούνταν (δια θαλάσσης) μόνο μέσω του περίπλου της Πελοποννήσου.

Η θαλάσσια διέλευση μέσω της Διώρυγας παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στη διεθνή Ναυτιλία και κατ’ επέκταση στο διεθνές Εμπόριο, συγκριτικά με τον περίπλου της Πελοποννήσου. Από το διάπλου της Διώρυγας προκύπτουν οι εξής ωφέλειες:

  • Μείωση της απόστασης έως και 195 ναυτ. μίλια (από/ προς Πάτρα προς/ από Πειραιά) σε σχέση με τον περίπλου της Πελοποννήσου
  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων
  • Ασφαλής πλεύση σε προστατευμένα ύδατα (Κορινθιακός και Σαρωνικός Κόλπος) σε σχέση με τον περίπλου της Πελοποννήσου, ειδικά κατά την περίοδο του χειμώνα, όπου οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής της Διώρυγας είναι σαφώς ευνοϊκότερες συγκριτικά με αυτές που επικρατούν νότια της Πελοποννήσου, κυρίως στην περιοχή των Ακρωτηρίων Κάβο Μαλέας και Κάβο Ματαπάς (γεγονός σημαντικό ιδιαίτερα για μικρά πλοία κλπ).

Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση την καθιστά σημαντικό, νευραλγικό κόμβο, τόσο για το δίκτυο των θαλάσσιων μεταφορών, όσο και για το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που εξυπηρετεί τη σύνδεση Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας,


Η έναρξη των εργασιών για τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, από το στρατηγό Στέφανο Τυρρ, έγινε στις 23/4/1882 και τα εγκαίνια λειτουργίας του έργου έγιναν 11 χρόνια αργότερα, στις 25/7/1893, από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο τεχνικός άθλος της διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου πραγματοποιήθηκε με την εξόρυξη 12 εκατ. κυβικών χωμάτων, την εργασία 2.500 εργατών και τη χρησιμοποίηση των τελειότερων μηχανικών μέσων της εποχής. Εκτός από τα κρηπιδώματα, που στήριζαν το υποθαλάσσιο τμήμα της Διώρυγας, είχε γίνει επένδυση των πρανών σε επιφάνεια 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

 Το συνολικό μήκος της Διώρυγας ανέρχεται στα 6.343 μέτρα, το πλάτος στα 24,6 μέτρα και το μέσο βάθος στα 8 μέτρα. H Διώρυγα λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της όλο το εικοσιτετράωρο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Ποιές είναι σήμερα οι προτεραιότητές σας και οι στόχοι σας για το μέλλον της διώρυγας;


Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικονομική εξυγίανση, το νοικοκύρεμα των οικονομικών της εταιρείας.

Έτσι η νέα Διοίκηση που διορίσθηκε στις 17 Μαρτίου 2011 εκπόνησε και εφάρμοσε άμεσα σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης της εταιρείας που κατά τον προηγούμενο χρόνο τα λειτουργικά της έξοδα ήταν μεγαλύτερα από τα έσοδά της κατά 70%. Μόνο τα έξοδα μισθοδοσίας κατά το 2010 ήταν 20% μεγαλύτερα των εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία χρονιά ( 2009 )που η ιδιωτική εταιρεία Περίανδρος Α.Ε είχε την χρήση λειτουργίας της Διώρυγας η ζημιά ανήλθε περίπου στο ποσό του 900.000 ευρώ.

Η νέα Διοίκηση μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους πέτυχε την αντιστροφή των αποτελεσμάτων και από ζημιά 70% επί των εσόδων για το έτος 2010, το κέρδος για το 2012 υπολογίζεται σε 300.000,00 ευρώ.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε από 99.944,80 ευρώ στη χρήση του 2010 σε 1.568.408,00 ευρώ στη χρήση του 2011, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1.469,21%.

Η μεταβολή του αποτελέσματος από έντονα αρνητικό σε θετικό οφείλεται στον απόλυτο έλεγχο εκ μέρους της Διοίκησης των λειτουργικών δαπανών που μειώθηκαν κατά 65% , την περικοπή των υπερωριών σε μέγεθος πολύ χαμηλότερο του ορίου που ορίζει ο Ν.4024/2012, την μείωση του προσωπικού από 114 σε 92 άτομα χωρίς καμία πρόσληψη ή αντικατάσταση χωρίς ωστόσο να μειώνεται τόσο η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της όσο και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι να γίνει ασφαλής η διέλευση ιδίως τις νυχτερινές ώρες.

Στο τέλος Μαρτίου 2011 και κατά τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, λειτουργούσαν μόνο 4 προβολείς αντί των 74 που απαιτούνται για το φωτισμό της Διώρυγας κατά τις νυχτερινές ώρες. Σήμερα λειτουργούν και οι 74 προβολείς (με υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης), με αποτέλεσμα την ουσιαστική αύξηση της ασφάλειας για τις νυχτερινές διελεύσεις.

Παράλληλα σε εικοσιτετράωρη βάση ελέγχονται από την τεχνική υπηρεσία τόσο η κατάσταση των πρανών, όσο και το ακριβές βάθος του καναλιού και γίνονται όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις όπου χρειάζονται

Η Τρίτη προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα διερχόμενα πλοία

Στην Διώρυγα της Κορίνθου από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την Διοίκηση της εταιρείας μαζί με το ανθρωπινό δυναμικό της, δουλεύουμε για να παρέχουμε όσο τον δυνατόν καλλίτερες υπηρεσίες διέλευσης στα διερχόμενα πλοία. Ξέρουμε ότι για να έχει λόγο ύπαρξης μία εταιρεία, ένας οργανισμός, πρέπει αυτοί που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ικανοποιημένοι. Μην ξεχνάμε επίσης ότι από την Διώρυγα περνούν περίπου 11.000 μικρά η μεγάλα πλοία όλων των εθνικοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις η πρώτη επαφή πολλών ξένων επισκεπτών με την χώρα μας γίνεται στους χώρους της Διώρυγας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η ναυτική υπηρεσία ανταποκρίνεται με εξαιρετική επάρκεια τόσο στις υπηρεσίες πλοήγησης όσο και στις υπηρεσίες ρυμούλκησης προσφέροντας ασφαλή διέλευση στα διερχόμενα πλοία.

Όμως επειδή είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων συντήρησης για να συνεχίζει η Διώρυγα να είναι ασφαλής και αφετέρου λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων (διεθνής κόμβος, αρχαιολογικό μνημείο, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό αξιοθέατο, κλπ) που σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν αναξιοποίητα, η Διοίκηση ανέθεσε την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας για τη διαπλάτυνση και εκβάθυνση της Διώρυγας, με παράλληλη αξιοποίηση της θαλάσσιας, παράκτιας και χερσαίας ζώνης της

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

 Στην σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε η διώρυγα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης ή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και πως; 

Ασφαλώς.

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας για να μπορέσει να ξεπεραστεί έχει ένα αντίδοτο. Την Ανάπτυξη. Και για να γίνει ανάπτυξη πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές και σε τομείς που η κάθε χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για την χώρα μας είναι κυρίως ο τουρισμός η ναυτιλία και η πρωτογενής παραγωγή,

Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας . Πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτή είναι η προϋπόθεση για να γίνουν έργα μεγάλης κλίμακας είτε για την συντήρησή της είτε για την διαπλάτυνση της.

Με σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας της Διώρυγας και της ενδεχόμενης αύξησης των διελεύσεων, εκπονήθηκε Μελέτη Σκοπιμότητας,

Έτσι σύμφωνα με την μελέτη η μεν ολοκληρωμένη συντήρηση του καναλιού απαιτεί κόστος περίπου 350.000.000 ευρώ με πολύ μικρή αύξηση των εσόδων η δε ολοκληρωμένη παρέμβαση που μεγαλώσει το πλάτος τις διώρυγας κατά 25 μέτρα και βάθος 3 μέτρα αλλάζει όλα τα δεδομένα στην ναυτιλία, τον τουρισμό ( μπορούν επιτέλους μεγάλα κρουαζιερόπλοια να έρχονται στον Πειραιά χωρίς να κάνουν τον γύρο της Πελοποννήσου) με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 580.000.000€.

Η Διαπλάτυνση της Διώρυγας που θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, συνδυαστικά με εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας, εκτιμάται ότι θα επιφέρει αύξηση του αριθμού των ετησίων διελεύσεων από ~10.000 σε ~18.000 (αύξηση κατά 80%) και αύξηση των ετήσιων εσόδων και των κερδών από τις διελεύσεις κατά 200% (συνολικά ~15.000.000,00€ σε τρέχουσες τιμές).

Το προτεινόμενο έργο διαπλάτυνσης της Διώρυγας κατά περίπου 25 μέτρα και εκβάθυνσής της κατά 3μ, πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, αναβαθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το Λιμάνι του Πειραιά. Πλέον όλα τα σύγχρονα εμπορικά πλοία και τα κρουαζιερόπλοια –προφανώς με πλάτος μεγαλύτερο των ~25μ.- θα έχουν τη δυνατότητα διέλευσης μέσω της Διώρυγας. Θαλάσσιες μετακινήσεις που σήμερα εξυπηρετούνται από τον περίπλου της Πελοποννήσου ή ακόμη χειρότερα δεν εκτελούνται, με την υλοποίηση του έργου διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης θα ακολουθούν τη διαδρομή διέλευσης μέσω της Διώρυγας, αναβαθμίζοντας την κατ’ ουσία σε τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.

Στο μεγάλο έργο της διαπλάτυνσης θα απασχοληθεί για να ολοκληρωθεί μεγάλος αριθμός εργαζομένων, θα μειωθεί η ανεργία που μαστίζει την Κορινθία και θα δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Πρόσθετα, με σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας της Διώρυγας και της οικονομικής ανταποδοτικότητας της επένδυσης, μελετήθηκε η ανάπτυξη πρόσθετων συνοδών έργων και δράσεων, που θα δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμα εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας όπως

η διάσωση, προστασία και ανάδειξη του Αρχαίου Δίολκου

η μετατροπή της περιοχής της Διώρυγας σε παγκόσμιας εμβέλειας πόλο έλξης επισκεπτών με την ανάδειξη της τουριστικής, πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της άμεσης και ευρύτερης περιοχής

η κατασκευή μαρίνων ελλιμενισμού σκαφών με παράλληλη ανάπλαση του παράκτιου χώρου που θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ και

άλλα έργα/ δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει η Διώρυγα.

Στις παραπάνω πρόσθετες δράσεις καθοριστική θα είναι η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας που θα συνεργαστούμε στενά για να προκύψει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την τοπική κοινωνία.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης αναβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο της Διώρυγας της Κορίνθου ως διεθνή κόμβο –χερσαίο, σιδηροδρομικό και θαλάσσιο, τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (Τ.Ε.Ν.: Trans European Networks)- στο σύστημα των μεταφορών και παράλληλα, με την υλοποίηση των πρόσθετων συνοδών έργων και δράσεων, την καθιστά αναπτυξιακό μοχλό που μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον δύναται να συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τόσο στην άμεση περιοχή όσο και στο σύνολο της Χώρας.

ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τα χαρακτηριστικά της Διώρυγας

corinth_canal_aedik_smallΗ Διώρυγα κόβει σε ευθεία γραμμή τον Ισθμό της Κορίνθου σε μήκος 6.346 μ. Το πλάτος της στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6 μ. και στον βυθό της 21,3 μ., ενώ το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ 7,50 και 8μ. Ωστόσο, η ιδιόμορφη γεωλογική σύσταση των πρανών της είχε σαν συνέπεια καταπτώσεις κατά καιρούς μεγάλων όγκων χωμάτων, με αποτέλεσμα ν παραμείνει κλειστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι το 1940, οι διάφορες καταπτώσεις προκάλεσαν το κλείσιμο της Διώρυγας για διάστημα 4 χρόνων. Η σημαντικότερη από αυτές έγινε το 1923 οπότε κατέπεσε όγκος χωμάτων 41.000 κυβικών μέτρων και κράτησε τη διώρυγα κλειστή για 2 χρόνια.


 
 
  17/03/2017  Δελτίο Τύπου: