Αποστολή

Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης

Ο «Μηχανισμός Συντονισμού» προσδιορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμμετοχές η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (εφεξής «ΕΕΣΥΠ»), σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 4389/2016. H «Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε.» (εφεξής «ΑΕΔΙΚ») αποτελεί μία από τις λοιπές θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει κατά 100%.

Το παρόν αποτελεί έγγραφο του Μηχανισμού Συντονισμού και, ειδικότερα, όσον αφορά στην «Αποστολή» της Δημόσιας Επιχείρησης ΑΕΔΙΚ, όπου ορίζονται οι κύριες στρατηγικές, επιχειρηματικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις και ο κεντρικός στόχος προεχόντως ως προς την επαύξηση της δημόσιας αξίας της.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό ν. 1067/1980 και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 3), κύριος σκοπός της ΑΕΔΙΚ, είναι η άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία αυτής. Η ΑΕΔΙΚ έχει τα αποκλειστικά και μεταβιβαστά δικαιώματα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, βελτίωσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και τουριστικής ανάπτυξης:

  • της Διώρυγας Κορίνθου, καθώς και των πλωτών βυθιζόμενων γεφυρών που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας μετά των παραρτημάτων τους,

  • των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων (όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του ν. 1067/1980),

  • των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας, και

  • των έτερων ακινήτων ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, κύρια επιχειρησιακή κατεύθυνση για τον κλάδο των υποδομών αποτελεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου υποδομών (μεταφορές, τουρισμός, πολιτιστική κληρονομιά, αθλητισμός, κλπ) οι οποίες θα εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας και θα προωθούν την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων.

Ειδικότερα, η ΑΕΔΙΚ μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών της, πρέπει να στοχεύει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών με αποδοτικό τρόπο, σε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και των διαδικασιών.

Παράλληλα, η ΑΕΔΙΚ θα πρέπει να επιδιώξει την επέκταση των δραστηριοτήτων της μέσα και από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού, η Αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης ΑΕΔΙΚ μπορεί να αναθεωρηθεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

» AMEA/WCAG »