Γενικές παρατηρήσεις

1. Για τον υπολογισμό διοδίων και λοιπών δικαιωμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

1.1. Ως Καθαρή Χωρητικότητα λαμβάνεται η Χωρητικότητα που εμφανίζεται στο International Tonnage Certificate του πλοίου.

1.2. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τα λιμάνια απόπλου και κατάπλου εφαρμόζεται το τιμολόγιο της Κατηγορίας “Β”.

1.3. Σε περίπτωση που δεν επιδειχθούν στον εντεταλμένο υπάλληλο της Διώρυγας τα επίσημα έγγραφα του πλοίου, για τον υπολογισμό των τελών διέλευσης, εφαρμόζεται το Άρθρο 15 του Κανονισμού Ναυσιπλοΐας και Χωρητικότητας της Διώρυγας Κορίνθου.

1.4. Σε περίπτωση που τα πολεμικά πλοία δεν είναι εφοδιασμένα με έγγραφα καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας, λαμβάνεται σαν βάση η χωρητικότητα της επιφάνειας (Full Load) των πλοίων.

1.5. Για τα υποβρύχια λαμβάνεται σαν βάση η χωρητικότητα της επιφάνειας (Surface-Standard).

1.6. Για τα ρυμουλκά και τα ναυαγοσωστικά λαμβάνεται σαν βάση το 70% της ολικής χωρητικότητας αυτών.

1.7. Για όλα τα πλοία που δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας και δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο καθορισμός των Τελών Διέλευσης τους, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για τον καθορισμό των τελών.

1.8. Οι προσαυξήσεις και μειώσεις ισχύουν για όλα τα δικαιώματα διέλευσης εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο παρόν.

2. Τα πολεμικά και επιβατηγά πλοία έχουν προτεραιότητα στη διέλευση εφόσον η διαφορά άφιξης αυτών και των λοιπών πλοίων δεν υπερβαίνει τη μισή ώρα.

3. Τα πλοία πρέπει να έχουν έτοιμη σκάλα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των πλοηγών, καθώς και τους κατάλληλους κάβους για το ρυμουλκό. Σε αντίθετη περίπτωση το πλοίο δύναται να χάσει τη σειρά προτεραιότητάς του κατά την κρίση της Εταιρείας.

4. Οι δαπάνες για την παροχή από την Εταιρεία άλλων υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στο παρόν τιμολόγιο καταβάλλονται μετά από συμφωνία με την Εταιρεία.

5. Για την απασχόληση δύο ρυμουλκών κατά τη ρυμούλκηση καταβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα εις διπλούν.

6. Για την απασχόληση περισσοτέρων του ενός πλοηγών καταβάλλονται πολλαπλώς τα αντίστοιχα δικαιώματα.

7. Για πλωτά με καθαρή χωρητικότητα 0-100 ΚΚΧ η ρυμούλκηση είναι δυνατή και με άκατο της Εταιρείας.

8. Τα σκάφη χωρίς κινητήρα ρυμουλκούνται υποχρεωτικώς.

9. Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών τα ελληνικά πολεμικά πλοία κατ’ εφαρμογή της διάταξης παρ.2 του άρθρου 8 του Νόμου 1067/80.

10. Για όσα πλοία οι Πλοίαρχοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία αναφορικά με την Καθαρή Χωρητικότητα, το Ολικό Μήκος και τους Λιμένες Απόπλου και Κατάπλου ή απομακρύνονται χωρίς να καταβάλλουν τα Τέλη Διέλευσης, εκτός από τη μη εισπραχθείσα διαφορά θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% της διαφοράς αυτής και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.

11. Τα Τέλη Διέλευσης δύναται να πληρωθούν και στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας στο V.H.F. Κανάλι 11 ή τηλεφωνικά.

12. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Τα πλοία, που δε διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και προϋποθέσεις απαλλαγής πληρωμής Φ.Π.Α., θα επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – αποφάσεις Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1. Σε όλες τις κατηγορίες 30% εάν πρόκειται για ακυβέρνητο πλοίο.

2. Σε όλες τις κατηγορίες 20% για πλοία με κλίση άνω των 3 μοιρών.

3. Για νυχτερινές διελεύσεις 25% σε όλες τις κατηγορίες για τα ρυμουλκικά & πλοηγικά δικαιώματα. Ως νυχτερινές διελεύσεις χαρακτηρίζονται όλες οι διελεύσεις από 18:00 έως 06:00 από 1η Οκτωβρίου έως 30η Απριλίου και από 20:00 έως 06:00 από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ώρα άφιξης του πλοίου στα 2 ναυτικά μίλια από την Ανατολική ή Δυτική Είσοδο της Διώρυγας (εξαιρείται η περίπτωση της οικοθελούς αγκυροβόλησης και παραμονής εκτός Διώρυγας κατόπιν άφιξης).

4. Για Κυριακές και αργίες 30% σε όλες τις κατηγορίες για τα ρυμουλκικά και πλοηγικά δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ως Λιμάνι Απόπλου θεωρείται το τελευταίο λιμάνι και ως Λιμάνι Κατάπλου το πρώτο λιμάνι που προσέγγισε το πλοίο για φορτοεκφόρτωση ή άλλες εμπορικές πράξεις, κατά την κρίση της Εταιρείας.

2. Στην κατηγορία ‘”Α” υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες “Δ”, “Ε”, “ΣΕ” και “ΣΤ”.

3. Για την κατηγορία “Α”, πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων νοούνται μόνο όταν προ της διελεύσεως από τη Διώρυγα Κορίνθου τα δυο προηγούμενα και κατόπιν τα δυο επόμενα λιμάνια είναι εντός Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται το τιμολόγιο για πλοία με ξένη σημαία.

4. Στην κατηγορία “Β’” υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες “Δ”,  “Ε”,  “ΣΕ” και “ΣΤ”.

5. Στην κατηγορία “Γ” υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘”Δ”, “Ε”, “ΣΕ” και “ΣΤ”.

6. Σε περίπτωση που οι λιμένες προέλευσης ή/και προορισμού βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων ορίων ή δεν έχει προσδιοριστεί η κατηγορία θα πρέπει η Πλοιοκτήτρια Εταιρεία, ο Πλοίαρχος ή ο Πράκτορας του πλοίου να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για την τιμολόγηση της διέλευσης τουλάχιστον 24 ώρες προ της διέλευσης.

7. Οι κατηγορίες “Α”, “Β” και “Γ” ισχύουν μόνο για εμπορικά φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων και οχημάτων, αλιευτικά, ρυμουλκά, πολεμικά πλοία, πλοία ειδικών προορισμών και όχι για επιβατηγά πλοία, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά, περιήγηση επιβατών, για τα οποία ισχύει μόνο το τιμολόγιο κατηγορίας ‘’ΣΕ’’.

» AMEA/WCAG »