Κανονισμός Ναυσιπλοΐας

Άρθρο 1 Γενικά

Ο διάπλους δια της Διώρυγας της Κορίνθου επιτρέπεται σε όλα τα πλοία, οιασδήποτε Εθνικότητας υπό τον όρο ότι θα συμμορφούνται προς τον παρόντα κανονισμό. Η Εταιρεία επιφυλάσσει σ΄ αυτήν το δικαίωμα, να αρνηθεί τον διάπλου ή την ρυμούλκηση πλοίου εις ήν περίπτωσιν θεωρεί τούτο επικίνδυνο για την ασφάλεια της Ναυσιπλοίας στην Διώρυγα ή κρίνει ότι δύναται να προκαλέσει ανωμαλία στον διάπλου εν γένει ετέρων σκαφών ή διότι η πλοιοκτήτρια Εταιρεία οφείλει προς την Εταιρεία δικαιώματα από τα τέλη διέλευσης, ρυμούλκησης ή πλοήγησης.

Μία ημέρα κάθε βδομάδα και από ώρα 06.00 έως 20.00 η Διώρυγα παραμένει κλειστή στην ναυσιπλοία για εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Η ημέρα αυτή της εβδομάδας παραμένει η ίδια επί μακρόν χρονικό διάστημα και καθορίζεται από την Εταιρεία.

Άρθρο 2 Βυθίσματα

Το ανώτατο όριο βυθίσματος των προς διάπλου πλοίων, συναρτήσει του πλάτους αυτών, ορίζεται ως κάτωθι προϋποτιθεμένης κανονικής στάθμης του ύδατος και καιρικών ομαλών συνθηκών.

Πλάτος                            Aνώτατο Βύθισμα
16,00 μέχρι 16,50 μέτρα              6,20 μ.
15,50 μέχρι 16,00 μέτρα              6,40 μ.
15,00 μέχρι 15,50 μέτρα              6,60 μ.
14,50 μέχρι 15,00 μέτρα              6,80 μ.
14,00 μέχρι 14,50 μέτρα              7,00 μ.

Κατά των 14,00 μ. πλάτος ανώτατο βύθισμα 7,20 μέτρα.
Εν πάση περιπτώσει το μέγιστο πλάτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18,3 μέτρα (60 Αγγλικούς πόδας).
Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται σε συνεργασία Πλοιάρχου και της Υπηρεσίας της Διώρυγας.
Άρθρο 3 Ταχύτητες
Κατά τον πλού μέσα στη Διώρυγα η ταχύτητα του πλοίου δέον να μην υπερβαίνει τους 6 κόμβους (ναυτικά μίλια ανά ώρα). Κατά την είσοδο όμως και την έξοδο πρέπει να ελαττώνεται στο ελάχιστο δυνατόν προς αποφυγή ζημιών στα στην Ισθμία και Ποσειδωνία ελλιμενισμένα πλοία και πλωτά μέσα.
Άρθρο 4 Ρυμουλκήσεις
1. Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική:
α) Για τα ιστιοφόρα άνευ προωστηρίου μηχανής ή τοιαύτης μη επαρκούς ισχύος.
β) Για τα πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας.
γ) Για τα πλοία μικρότερα των 800 κόρων εις ην περίπτωσιν η Υπηρεσία της Διώρυγας κρίνει, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, επισφαλή τον διάπλουν άνευ ρυμουλκήσεως.
δ) Για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα και εν γένει επικίνδυνα φορτία, ως και δια τα κενά δεξαμενόπλοια πετρελαιοδών.
2. Η υπηρεσία της Διώρυγας υποχρεούται στην χορήγηση ρυμουλκού και σε πλοία κάτω των 800 κόρων καθαρής χωρητικότητας κατ΄ αίτηση του πλοιάρχου.
3. Η ρυμούλκηση εκτελείται δια των υπό της Διώρυγας διατιθεμένων προς τούτο ρυμουλκών.
4. Το πλοίο κατά τον διάπλου οφείλει να διατηρεί τις μηχανές του σε λειτουργία του ρυμουλκού κυρίως σκοπόν έχοντος την διατήρηση του πλοίου σε άξονα της Διώρυγας.
5. Το πλοίο οφείλει να χορηγεί, κρατημένο, τους δια την ρυμούλκηση απαιτουμένους κάλω (κάβους).

 

 

» AMEA/WCAG »