ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (CPV 98363000-5) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΕΔΙΚ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Ιπποκράτους 88, Αθήνα

114 72

Αριθμ. Πρωτ.: 508/12-08-19
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα,
Τμήμα Προμηθειών
 
Τηλέφωνο: 2103632185  
Fax: 2103609082  
E-MAIL: info@aedik.gr  
URL: www.aedik.gr  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει Τιμής Μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Καταδύσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:

Κάνετε κλικ εδώ για το πλήρες αρχείο

» AMEA/WCAG »