Αρ. Πρωτ.: 861ΕΞ/05-06-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 19.800,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88
Πόλη ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 11472
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL652
Τηλέφωνο 2103632185
Φαξ 2103609082
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@aedik.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ελισσάβετ Πεπονάρα, Τμήμα Προμηθειών
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.aedik.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στον Δημόσιο τομέα.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ

» AMEA/WCAG »